Testimonials

format_quoteAtt Zafira höll i minnesstunden och ceremonin efter min kamrats plötsliga död blev en trygghet och en stor hjälp i att ge plats åt sorgen. Min roll blev väldigt praktiskt och det gjorde att sorgen också blev det. Zafiras varma och genomtänkta ord/råd och tankar under planeringen av minnesstunden hjälpte mig att våga vara i sorgen också. I planeringen hjälpte Zafira oss att titta på sorgen och smärtan tillsammans och våga dela allt det onda trots allt fix som skulle göras. Allt detta i den queera lite spretiga familj vi har så var det oerhört värdefullt att Zafira under ceremonin kunde guida oss i de extra svårigheter som kommer med det. Detta bär jag med mig framåt i stor tacksamhet.format_quote
Bex
format_quoteVilket sammanhang som helst skulle bli bättre om Zafira var inblandad. Med Zafira finns magi i varenda rum.format_quote
Andie Pirata
format_quoteNär jag tänker tillbaka på avskedsceremonin som Zafira ledde innan min mastektomi slås jag fortfarande av hur skickligt Zafira skapade en vacker miljö där jag kände mig respekterad, sedd och säker.format_quote
Adam
format_quoteZafira skapade en fin och värdig ceremoni till minne av min dotter. Vi hade ett bra samarbete under planeringen och utformningen av ceremonin och det blev en viktig del av mitt sorgearbete. Jag tror att alla närvarande kände detsamma.format_quote
Frida
format_quoteZafira har en fantastisk förmåga att skapa en trygg och värdig stämning i rummet. Genom sin vänliga och tydliga närvaro ger Zafira utrymme för starka känslor och möjlighet till gemenskap.format_quote
Sam
format_quoteGenuinely one of the best facilitated sessions on any subject I’ve been to anywhere.format_quote
Jim, workshop participant
format_quoteThe fact that Zafira held the memorial service and the ceremony after my comrade's sudden death was a security and a great help in making room for the grief. My role became very practical and so did the grief. Zafira's warm and thoughtful words/advice and thoughts during the planning of the memorial helped me dare to be in the grief as well. In the planning, Zafira helped us look at the sadness and pain together and dare to share all the sorrow despite all the stuff that had to be done. All this in the queer, slightly scattered family we have, so it was extremely valuable that Zafira was able to guide us during the ceremony in the extra difficulties that come with it. I carry this forward with great gratitude.format_quote
Bex
format_quoteAny context would be better if Zafira was involved. With Zafira, there is magic in every room.format_quote
Andie Pirata
format_quoteThinking back to the farewell ceremony which Zafira led prior to my top surgery, I'm still struck by how skillfully Zafira created a beautiful environment in which I felt respected, seen, and safe.format_quote
Adam
format_quoteZafira created a nice and dignified ceremony in memory of my daughter. We had a good collaboration during the planning and design of the ceremony and it became an important part of my grief work. I think everyone who was there felt the same.format_quote
Frida
format_quoteZafira has a fantastic ability to create a safe and dignified atmosphere in the room. Through their friendly and clear presence, Zafira provides space for strong emotions and the opportunity for community.format_quote
Sam
format_quoteVi var en grupp vänner till A som hade möjlighet att engagera oss i organiseringen av minnesstunden. Många av oss kände inte varandra sedan tidigare. Ändå gick det så bra att förbereda minnesstunden ihop. Det var fint att vara med om att det fungerade att göra detta viktiga genom spontan självorganisering i en ganska stor och utspridd grupp, där det vi hade gemensamt var sorgen efter A och behovet av en minnesstund. Speciellt fint att det blev på det sättet eftersom A verkligen var en community-person. Hen hade nyligen pratat om att hen längtade efter att samla och bjuda hem sitt community. Jag tänker att hen ville att vi skulle träffa varandra, och jag önskar så starkt att det hade varit på det sättet som vi fick lära känna varandra, tillsammans med A i livet. Jag är så tacksam att Zafira var med oss. Det kändes tryggt. Hen vägledde oss i vår process under förberedelserna genom frågorna hen ställde, och samtidigt styrde hen inte processen utan var väldigt inlyssnande gentemot våra svar. Zafira hjälpte oss förstå vilka val vi behövde göra. När vi kom med idéer var Zafira peppande och stöttande. Hens närvaro var ett oerhört stöd både praktiskt och känslomässigt. Zafira höll ett rum för oss där vi kunde vara tillsammans.  För mig skedde en viktig del av sorgeprocessen under förberedelserna till minnesstunden. Zafira sätt att vara med oss påminde mig om hur viktig kontakten med varandra är. Det viktigaste stödet var mellan oss i gruppen av vänner, och min upplevelse var att hen hjälpte oss i sökandet att vara där för varandra.  Vi i gruppen tog på oss olika uppgifter som behövde göras under förberedelserna och under dagen för minnesstunden. Det var lätt att hjälpas åt och alla som kunde bidrog med olika delar, som att göra inbjudan, ha kontakt med musikartister och med lokalen, ta hand om Instagramkonto, förbereda altare och andra saker vi ville ha i rummet. Vi backade upp varandra. Vi skrev minnestexter om A som vi delade med Zafira, som sedan blev talet som hen skulle hålla. Att skriva den texten var också en viktig del i sorgearbetet för mig. På dagen för minnesstunden ledde Zafira vårt förberedande möte. Det kändes tryggt och det behövdes att någon tog den rollen. Hen bidrog med lugn och struktur. Alla var inkännande och lösningsorienterade. För flera av oss var den dagen första gången vi träffades, eftersom det mesta av förberedelserna skedde via videomöte. Själva framträdandet då Zafira höll ihop de olika delarna under kvällen och höll tal om A var så vackert och värdigt. Det rummet som Zafira hjälpte oss skapa kändes helt rätt för att minnas och ta avsked av A.  Jag minns fortfarande något som Zafira sa: att ta avsked innebär inte ett slut på relationen, utan att acceptera att relationen kommer att vara på ett annat sätt. (Någonting i den stilen, jag minns nog inte helt rätt ord för ord.) De orden kändes sanna för mig och blev något att komma tillbaka till i sorgearbetet. Vi som arrangerade minnesstunden har hållit kontakt med varandra efteråt och jag känner att det finns ett speciellt band mellan oss i gruppen. Tack för allt!format_quote
Anna

Discover all that High Heel Funerals & Ceremonies has to offer.